Język angielski
jankes99
2017-06-26 10:04:19
Potrzebuje na jutro!!!!!! Wytłumaczy mi ktoś co to Present Simple, Prezent Continuous, Past Simple, Past Continuous
Odpowiedź
kosiara96
2017-06-26 13:41:16

Present Simple . Pytania tworzymy przy pomocy operatora DO ( I, you, we, they) lub DOES (he, she, it), który wstawiamy przed podmiot. Czasownik główny jest w formie podstawowej Present continues Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb) z końcówką -ING. Zdania oznajmujące tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed* do czasownika głównego (main verb) lub podajemy II formę** czasownika z tabeli czasowników nieregularnych (forma past simple).

Dodaj swoją odpowiedź