Matematyka
Kruczka
2017-06-27 03:02:29
Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = [latex] frac{1}{2} x[/latex] - 2 Napisz wzór funkcji: a) g, której wykres jest obrazem wykresu funkcji f w symetrii osiowej względem oi OY; b) h, której wykres jest obrazem wykresu funkcji f w przesunięciu równoległym o wektor u = [-2,5]; c) oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji f z osiami układu współrzędnych d) oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne. f) naszkicuj wykres funkcji f
Odpowiedź
KoRn2605
2017-06-27 07:36:11

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź