Chemia
celus01
2017-06-24 05:47:49
Po reakcji 50 cm3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 20 cm3 tlenu. Reszta w załączniku. Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań
Odpowiedź
marta38
2017-06-24 12:22:48

ZADANIE 6) Było 50 cm³ mieszaniny wodoru i tlenu.  Po reakcji pozostało 20 cm³ tlenu to znaczy, ze mieszanina, która ze sobą przereagowała miała objętość  50 – 20 = 30 [cm³] Z równania wynika, wodór z tlenem reaguje w stosunku objętościowym  2 : 1. 2 cm³                     1 cm³ 2 H₂           +           O₂         ======>            2 H₂O  Więc układamy proporcję. Na 3 objętości mieszaniny przypada 1 objętość tlenu. Na 30 cm³ mieszaniny przypada x cm³ objętości tlenu. ------------------------------------------------------------------------ x = 30 * 1 / 3 = 10 cm³ Więc całkowita objętość tlenu przed reakcją wynosiła 20 + 10 = 30 [cm³]. Całkowita objętość  mieszaniny gazów to 50 cm³ . Więc zawartość tlenu w tej mieszaninie przedreakcyjnej wynosiła : 30 / 50 * 100 % = 60 % ODP : Zawartość tlenu w początkowej mieszaninie wynosiła 60 %. ========================================================== ZADANIE 9) M Al = 27 g/mol M Zn = 65 g/mol Zn + 2 NaOH + 2 H₂O ======= > Na₂[Zn(OH)₄] + H₂↑ 2 Al + 2 NaOH + 6 H₂O ====== > 2 Na[Al(OH)₄] + 3 H₂↑ lub 2 Al + 6 NaOH + 6 H₂O ===== > 2 Na₃[Al(OH)₆] + 3 H₂↑ W przypadku glinu z 2 moli metalu powstaje 3 mole gazu. W przypadku cynku z 1 mola metalu powstaje 1 mol gazu. masa cynku – x ilość wydzielonego gazu z reakcji cynku z NaOH – y x                                                                                    y Zn + 2 NaOH + 2 H₂O ======= > Na₂[Zn(OH)₄] + H₂↑ 1-x                                                                                1,12-y 2 Al + 2 NaOH + 6 H₂O ====== > 2 Na[Al(OH)₄] + 3 H₂↑ Obliczamy stosunek masy cynku do objętości wydzielonego wodoru. x ---------- y 65g -------- 22,4 dm³ 22,4x =  65y y = 0,34x Układamy proporcję dla reakcji z glinem : 1 – x  ------------- 1,12 – y 54  ---------------- 67,2 54(1,12-y) = 67,2(1-x) 60,48 – 54y = 67,2 – 67,2x                      podstawiamy  y = 0,34x   60,48 – 54*0,34x = 67,2 – 67,2x 60,48 – 18,36x = 67,2 – 67,2x 48,84x = 6,72 x = 0,13759[g] Jeżeli cynku było 0,1376 g a masa stopu wynosiła 1 g to zawartość tego metalu w stopie wynosiła ok. 13,76%. Zawartość glinu wynosiła natomiast ok. 100 – 13,76 = 86,24 [%]. ODP : Skład procentowy tego stopu to 13,76 % cynku oraz 86,24 %  glinu. ========================================================== ZADANIE 10) M BaCO₃ = 197 g/mol M CaCO₃ = 100 g/mol To zadanie robimy analogicznie do poprzedniego : BaCO₃ ===T===> BaO + CO₂↑ CaCO₃ ===T===> CaO + CO₂↑ x – masa CaCO₃ y – objętość CO₂, która wydzieliła się z rozkładu CaCO₃       x                                       y CaCO₃ ===T=== > CaO + CO₂↑     x --------------- y 100 g -------- 22,4 dm³ --------------------------------------------------------- 100y = 22,4x y = 0,224x 2,97 – x                                      0,448-y   BaCO    ===T=== >   BaO     +   CO₂↑ 197 g                                            22,4 dm³ ----------------------------------------------------------- 197(0,448-y) = 22,4(2,97-x)  88,256 - 197y = 66,528 – 22,4x             podstawiamy  y = 0,224x 88,256 – 197 *0,224x = 66,528 – 22,4x 88,256 – 44,128x = 66,528 – 22,4x 21,728 = 21,728x x = 1 [g] Jeżeli masa CaCO₃ wynosi 1g to masa BaCO₃ wynosi 2,97 – 1 = 1,97 g. Obliczamy zawartość procentową węglanów w mieszaninie : %m BaCO₃ = 1,97 / 2,97 * 100 % = 66,33 % %m CaCO₃ = 1 / 2,97 * 100 % = 33,67 % ODP : Zawartość węglanów w tej mieszaninie wynosiła %mBaCO₃ = 66,33 %, %m CaCO₃ = 33,67 %. ========================================================== ZADANIE 13) Trzeba najpierw jedna rzecz ustalić : Glin reaguje z kwasem solnym, natomiast miedź już nie, gdyż znajduje się w szeregu napięciowym pod wodorem i nie wypiera go z kwasów nieutleniających.  54 g ------------------------- 67,2 dm³ 2 Al + 6 HCl ==== > AlCl₃ + 3 H₂↑ x g ---------------------------- 6,72 dm³ -------------------------------------------------------- x = 6,72 * 54 / 67,2 = 5,4 g Więc miedzi jest w stopie 11,8 – 5,4 = 6,4 [g] Przeliczamy na mole : 27 g  ------- 1 mol 5,4 g ------- x ------------------------- x = 0,2 mol 64 g ------ 1 mol 6,4 g ----- x mol ----------------------- x = 0,1 mol n Cu : n Al = 0,1 mol : 0,2 mol n Cu : n Al = 1  :  2 ODP : Miedź w tym stopie była zmieszana z glinem w stosunku molowym n Cu : n Al = 1 : 2. ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź