WOS
monika900
2017-06-24 06:28:49
wos 2 gim porosze o szybkie rozwiązanie , daje naj  (od 5 pytania)
Odpowiedź
Zataok
2017-06-24 10:50:17

1) A)wielkość: a1) grupy małe – kilku lub kilkunastoosobowe, umożliwiające bezpośrednie stosunki między członkami. a2) grupy duże – o strukturze składającej się z różnych podgrup, co uniemożliwia bezpośrednie stosunki między członkami grupy. B)członkostwo: b1) grupy ekskluzywne – stosujące liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, np. rodzaj wykonywanego zawodu, majątek. b2) grupy ograniczone – stosujące mniej surowe kryteria przyjęć, tj. np. wiek, Mjsc. Zam. b3)grupy inkluzyjne – otwarte dla wszystkich. C)typ więzi : c1) grupy pierwotne – charakteryzujące się osobistym i emocjonalnym typem więzi między członkami, przy czym przynależność do grupy nie zawsze jest dobrowolna. c2)grupy wtórne – tworzone dla osiągnięcia określonego celu, charakteryzujące się formalnym i rzeczowym typem więzi, przy czym komunikacja między członkami grupy ma charakter nieosobowy. D)stopień sformalizowania: d1)grupy formalne – mające prawnie określoną strukturę, cel i normy, zwykle oznaczające się bezosobowym typem więzi, d2)grupy nieformalne – oparte zwykle na formach zwyczajowych, cechujące się więziami o charakterze osobistym i nieformalną strukturą wewnętrzną. 2) Normy prawneNormy religijneNormy moralneNormy obyczajoweNormy prawne są to zasady ustanowione odgórnie przez państwo i powszechnie w nim obowiązujące. Wszystkie wykroczenia przeciwko nim, dokonane zarówno przez organy władzy państwowej (np. przyjmowanie łapówek przez urzędników), jak i przez szarego obywatela ( np. kradzież), są bardzo surowo karaneW przeciwieństwie do opisywanych wyżej norm prawnych, normy religijne dotyczą jedynie pewnej grupy osób, deklarujących przynależność do określonego Kościoła. Obowiązujące zasady określają nie tylko nadane przez Boga przykazania (np. Dekalog), ale także pewne, wydane przez głowę Kościoła (np. papieża) dokumenty. Ich świadome i celowe łamanie, może doprowadzić nawet do klątwy, czyli wykluczenia ze wspólnoty wiernych.O tym, czy normy moralne, obowiązujące w społeczeństwie, zostaną przez człowieka przyjęte, czy odrzucone, decyduje posiadany przez niego system wartości. Zdarzyć się jednak może, że ich zanegowanie, spotka się z pełna dezaprobatą społeczną i spowoduje jego całkowite wykluczenie z grupy.Normy obyczajowe, są powszechnie przyjętymi zasadami postępowania, które regulują zasady postępowania i współżycia z innymi członkami społeczności. Duży wpływ na nie, ma tradycja i obyczaje.Należy pamiętać, że czasem jeden uczynek, może wiązać się ze złamaniem kilku norm. Tak jest na przykład z zabójstwem, czy kradzieżą. Osoby, które popełniły ten uczynek, złamały nie tylko normy prawne, ale także normy religijne i moralne. 3) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.Brak tolerancji wiąże się w pewnym stopniu z niezrozumieniem. Każdy człowiek ma zdolność indywidualnego odbioru, recepcji pewnych wzorców. Jeżeli coś, nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, z pewnością może zostać uznane za złe, niewystarczająco dobre, albo szkodliwe. Jest to pierwszy przystanek w drodze do uczucia, zwanego nietolerancją.  4) Funkcja opiekuńczo-zabezpieczającaFunkcja prokreacyjna Funkcja socjalizacyjnaFunkcja ekonomicznaFunkcja rekreacyjna  Funkcja kulturowa Funkcja stratyfikacyjna 5) oznacza zbiorowość, w której naturalne więzi wyrosły ze wspólnoty przekonań i terytorium 7) Konstytucja RP w art. 35 gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, w tym prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.  8) Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. A prościej są to wszystkie zabytki, dzieła sztuki, stare ruiny różnych budowli które mają znaczenie historyczne dla kraju.9) Państwo jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów Cechy i Rodzaje Ze Względu na str. Terytorlialną: obszar lądowy państwa oraz wody przybrzeżne 10) wewnętrzna – obejmuje działania, które maja zagwarantować bezpieczeństwo i ład w kraju. W ramach realizacji tej funkcji można wyróżnić działalność:prawodawczą – tworzenie prawa, które obowiązuje na terytorium państwa,porządkową – podejmowanie działań, które zapewniają porządek na terytorium państwa,administracyjną – zarządzanie przez odpowiednie organy państwowe określonymi dziedzinami życia publicznego,socjalną – dążenie państwa do zapewnienia obywatelom minimum egzystencji, walka z bezrobociem oraz starania o poprawę warunków pracy,kulturalną – działalność państwa w zakresie wspierania badań naukowych, rozwoju oświaty i kultury, ochrony zabytków i promocji kultury za granicą,gospodarczo-organizatorską – polega na zarządzaniu przez państwo gospodarką oraz na oddziaływaniu na nią. Państwo stara się promować gospodarkę w świecie, chronić ją przed nieuczciwą konkurencją oraz stwarzać warunki dla jej rozwoju. zewnętrzna - obejmuje aktywność międzynarodową państwa, stosunki z innymi państwami, działalność w organizacjach międzynarodowych, co ma na celu ochronę suwerenności zewnętrznej państwa. Organami, które realizuję tę funkcję są m.in. służby dyplomatyczne i wojsko. 17) potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, która występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli. 18)  wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. W państwie demokratycznym stanowi sposób korzystania z wolności zgromadzeń. 25) Wzrost popytu prowadzi do wzrostu zapotrzebowania, czyli cena maleje, a to z kolei powoduje spadek ilości towaru oferowanego. Popyt-to zapotrzebowanie, miarą popytu jest wielokość popytu (ilość towaru na które jest zapotrzebowanie w określoym czasie po określonej cenie). Podaż-oferta produktu, miernikiem podaży jest wielkość podaży (ilość towarów oferowanych na runku w określonym czasie po określonej cenie). Jeśli cena popytu maleje, to zapotrzebowanie wzrasta (czyli popyt rośnie) Jeśli cena popytu wzrasta, to zapotrzebowanie maleje (czyli popyt maleje) Jeśli cena podaży wzrasta, to ilość oferowanego towaru również wzrasta (podaż rośnie) Jeśli cena podaży maleje, to ilość oferowanego towaru również maleje (podaż maleje)

Dodaj swoją odpowiedź