Matematyka
zuzanka8194
2017-06-24 15:14:59
Proszę pomóżcie z matematyki (zad w załączniku)
Odpowiedź
marcia3596rok
2017-06-24 17:50:54

zad4 A=(4;-7) B=(-1;-19) odległość między punktami A i B to jest długość odcinka IABI,wzór ba długość odcinka IABI IABI=[latex] sqrt{(xB-xA)^2+(yB-yA)^2} [/latex] IABI=[latex] sqrt{(-1-4)^2+(-19+7)^2} = sqrt{25+144} = sqrt{169} [/latex] IABI=13 odp.B zad5 równanie okręgu (x-a)²+(y-b)²=r²,gdzie aib są współrzędnymi środka okręgu,r promień okręgu S(-2;3) a=-2 b=3 r=5 równanie naszego okręgu: (x+2)²+(y-3)²=25 sprawdzamy punkty A(2,-6) (2+2)²+(-6-3)²=25 4²+(-9)²=25 16+81≠25  97≠25ten punkt nie należy do okręgu B(3;0) (3+2)²+(0-3)²=25 5²+(-3)²=25 25+9≠25 34≠25 ten punkt nie należy do okręgu C(-3;-2) (-3+2)²+(-2-3)²=25 (-1)²+(-5)²=25 1+25=25 26≠25 ten punkt nie należy do okręgu D(3,3) (3+2)²+(3-3)²=25 5²+0²=25 25=25 ten punkt należy do okręgu prawidłowa odpowiedź to D zad6 -x+2y-3=0 wyznaczymy y  2y=x-3/:2 y=[latex] frac{1}{2} x- frac{3}{2} [/latex] dwie proste są prostopadłe kiedy iloczyn ich współczynników kierunkowych (a) =-1 [latex] frac{1}{2} *a _{2}=-1 [/latex] a₂=-2 odpowiedź prawidłowa to B y=-2x+7 zad7 (x-3)²+(y+1)²=9 współrzędne środka okręgu to S=(3;-1),żeby obliczyć odległość środka okręgu od początku układu współrzędnych musimy rozpatrzyć trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 3 i 1 i przeciwprostokątnej x 3²+1²=x² 9+1=x² x=√10 prawidłowa odpowiedź to A.

Dodaj swoją odpowiedź